Rượu mạnh Macallan là một loại rượu whisky mạch nha